Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti

 uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) mezi:

 1. NEXNET, a.s.

se sídlem Březinova 1080, Kroměříž 767 01,

IČ: 262 329 87, DIČ: CZ26232987

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3468,

zast. předsedou představenstva, Ing. Davidem Emlerem

 • dále jen „Společnost“

a

 1. Davidem Emlerem, nar. 5.4.1974

Bytem Kroměříž, Březinova 1080, PSČ 76701

 • dále jen „Člen“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

smlouvu výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti.

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 22.5.2018 byl Člen zvolen do funkce člena jednočlenného představenstva Společnosti a vzhledem k ustanovení čl. 7.1. Stanov Společnosti má člen představenstva působnost předsedy představenstva.
 2. Člen prohlašuje, že z funkce předsedy představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
 3. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvních stran při výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

 II.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce předsedy představenstva mezi Společností a členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
 2. Není-li v této smlouvě dále ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními OZ o příkazu.

III.

Práva a povinnosti Člena

 1. Člen se touto smlouvou zavazuje, že bude funkci předsedy představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře a v zájmu Společnosti.
 2. Člen se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen jednočlenného představenstva společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.
 3. Člen je povinen dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož normy vydané Společností, zejména stanovy, usnesení valné hromady apod.
 4. Člen je povinen se při vyřizování záležitostí Společnosti řídit pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a vnitřními předpisy společnosti.
 5. Člen si je vědom zákazu konkurence ve smyslu ust. § 441 zákona o obchodních korporacích.
 6. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce předsedy představenstva a při zařizování záležitostí, jímž ho společnost pověřila.
 7. Člen vykonává Obchodní vedení společnosti a je jeho povinností zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
 8. Smluvní strany se dohodly, že Společnost uzavře na své náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti předsedy představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce předsedy představenstva a při zařizování záležitostí pro společnost, jimiž byl pověřen.

IV.

Odměna za výkon funkce

 1. Členu náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy odměna ve výši 150 000,- Kč měsíčně (slovy stopadesáttisíc měsíčně). Odměna je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém na ni Členu vznikl nárok.
 2. Členu náleží další mimořádné odměny po dobu výkonu funkce, a to ve výši 50% z roční odměny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a za předpokladu, že budou schváleny valnou hromadou společnosti (řádnou, náhradní) a s vyjádřením kontrolního orgánu (byl-li zřízen).
 3. V případě, že člen představenstva ukončí svou funkci, přísluší mu alikvótní část odměny.
 4. Dojde-li k odvolání Člena z funkce předsedy představenstva nebo vzdá-li se funkce, přísluší mu odstupné ve výši šestinásobku měsíční odměny. Toto ustanovení neplatí, pokud dojde k odvolání z funkce z důvodu úmyslného jednání porušujícího péči řádného hospodáře nebo z důvodu odsouzení pro úmyslný trestný čin, kterým poškodil společnost.

IV.

Trvání smlouvy

 

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce předsedy představenstva.
 2. V případě, že valná hromada jmenuje člena jako předsedu představenstva na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena společnosti v tomto dalším funkčním období.
 3. V případě zásahu vyšší moci je člen zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 1. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se ve vztahu smluvních stran stane jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost toho ustanovení neplatnost ani neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, jestliže lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu s právními předpisy od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takové neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude podle jejich dohody nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
 2. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy jsou možné činit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
 3. Tato smlouva, jakož i její změny musí být dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schválena valnou hromadou Společnosti. Smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne………………….
 4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
 5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

V Kroměříži dne………………….

 

 

………………………………………..                              ……………………………………

NEXNET a.s                                                                     Ing. David Emler

Společnost                                                                              Člen